คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

          • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
             Bachelor of Nursing Science

จุดเด่นของคณะ

         คณะพยาบาลศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความพร้อม และตระหนักถึงบทบาทการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพให้บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนที่มีภาวะของสุขภาพปกติและเบี่ยงเบน เนื่องจากสุขภาพของมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของคุณภาพประชากร จึงมีวิธีการเรียนการสอนหลากหลายทั้งในห้องเรียนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริงในโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรที่เปิดสอนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงาน ก.พ. และสภาการพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กรทางกฎหมายของวิชาชีพการพยาบาล

ตัวอย่างผลงานและกิจกรรม

         คณาจารย์ของคณะฯ มีการศึกษาวิจัย เขียนตำรา เขียนบทความ บริการวิชาการแก่สังคม และร่วมพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับอาจารย์คณะวิชาอื่น ร่วมบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งร่วมกิจกรรมกับวิชาชีพตามโอกาสนอกจากนี้ทางคณะวิชายังร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

โอกาสในการทำงาน

          ผู้จบหลักสูตรนี้สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในโรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชนสามารถประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เปิดสถานพยาบาลด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ เฝ้าไข้พิเศษ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทางการพยาบาล การสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศขึ้นอยู่กับความต้องการของบัณฑิต นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพการพยาบาลในต่างประเทศได้ จากที่ผ่านมาบัณฑิตทุกรุ่นมีงานทำ 100 เปอร์เซนต์

ติดต่อสอบถาม

         คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเรียน 4 ชั้น 2  โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1231  โทรสาร 0-2312-6230 Website: http://nurse.hcu.ac.th  E-mail: facofns@hcu.ac.th

เข้าสู่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ nurse.hcu.ac.th