คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม

อาจารย์นวลใย วัฒนกูล
คณบดีคณะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอน

• หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) 
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ด้านครอบครัวและเด็ก (Child and Family Social Work)
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์การแพทย์ (Medical Social Work)
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย (Public Emergency Services)
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์กระบวนการยุติธรรม (Social Work in Justice)
 
จุดเด่นของคณะ
          นักสังคมสงเคราะห์เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในตลาดภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน เพราะมีสถาบันที่เปิดสอนเพียง 2 แห่ง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของคนครอบครัว กลุ่มบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจึงหางานทำได้ง่ายและปฏิบัติงานได้ทันทีเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพ

โอกาสในการทำงาน
          สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์หรือที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
               - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
               - กระทรวงยุติธรรม เช่น หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
               - กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล และหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค
               - กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เขตการปกครองพิเศษ
               - กระทรวงแรงงาน เช่น สำนักงานประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน
               - กระทรวงกลาโหม เช่น งานด้านสวัสดิการสังคม และงานสังคมสงเคราะห์ประจำโรงพยาบาลในสังกัด
               - องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือเด็ก เช่น UNICEF, UNHCR, UNDP
               - องค์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 3,000 องค์กร
               - การประกอบอาชีพอิสระ เช่น เป็นผู้ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก และกิจการทดแทนบทบาทสถาบันครอบครัวต่าง ๆ
 
ติดต่อสอบถาม
          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม อาคารเรียน 2 ชั้น 3 โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1177  โทรสาร 0-2312-6418  Website: http://socialwelfare.hcu.ac.th