คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.นิก  สุนทรธัย
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts Programs)
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English)
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts (English-Chinese, International Program)
  - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย Bachelor of Arts (Thai Language and Culture)
  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว Bachelor of Arts (Tourism) 
  - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว Bachelor of Arts (Hospitality Industry for Tourism) 
  - สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง Bachelor of Arts (Communicative Thai as a Second Language)

จุดเด่นและโอกาสในการทำงาน
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เน้นด้านสหกิจศึกษา ให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำงานจริง สามารถประกอบอาชีพในฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายบุคคล ล่าม พนักงานสายการบินต่าง ๆ สถาบันการเงิน การโรงแรม นักแปล นักเขียน มัคคุเทศก์ นักวิชาการ ครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิชาเอกคู่หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาจะได้ไปเรียน ณ ประเทศเจ้าของภาษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถทำงานในวงการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติ  อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรมการบริการ ธุรกิจการบิน สถานศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มัคคุเทศก์  ล่าม นักแปล พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าของธุรกิจส่งออก-นำเข้า และศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ
          สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาเดียวในประเทศไทยที่เกิดจากการบูรณาการภาษาและวัฒนธรรมไทย ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เข้าใจความคิด ปรัชญาวัฒนธรรมไทยที่อยู่ในภาษาและวรรณคดีไทย สามารถประกอบอาชีพเป็นนักประชาสัมพันธ์ นักเขียน นักจัดโครงการด้านวัฒนธรรม นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ นักวิชาการ ครู-อาจารย์ พิธีกร กองบรรณาธิการหนังสือ/นิตยสาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
          สาขาวิชาการท่องเที่ยว มุ่งให้บัณฑิตตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย และมีทักษะในวิชาชีพ ผลิตกำลังคนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและภูมิภาคอาเซียน เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอย่างภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการบิน การจัดการประชุมสัมมนา และงานข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว เป็นต้น 
          สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการโรงแรมที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพที่ทันสมัยตรงตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคอาเซียน สามารถทำงานในธุรกิจที่พักแรม เช่น แผนกรับจอง แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน แผนกครัว แผนกอาหาร-เครื่องดื่ม แผนกการตลาด และเจ้าของธุรกิจภัตตาคารและการบริการอาหาร เป็นต้น
          สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง เน้นให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทย เช่น วรรณคดี วรรณกรรม คติชน การแสดง ฯลฯ ชาวต่างชาติซึ่งสามารถใช้ความรู้ในภาษาแม่ของตนและศึกษาภาษาไทยอีกหนึ่งภาษา จะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ล่าม มัคคุเทศก์ นักแปล ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ เลขานุการ ครู-อาจารย์ ฯลฯ  

ผลงานและกิจกรรม
         การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับชาติ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย การให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาร่วมประชุมนานาชาติิ
 
ติดต่อสอบถาม
          คณะศิลปศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1178, 1431  โทรสาร 0-2312-6417  Website: http://arts.hcu.ac.th