คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
          - การจัดการ (Management)  
          - การตลาด (Marketing)
          - การเงิน (Finance)  
          - ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
          - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)    
          - การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
          - ธุรกิจจีน (หลักสูตรใหม่) (Chinese Business)  
          - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
          - English Program    
          - Chinese Program
 
จุดเด่นและโอกาสในการทำงาน
          สาขาวิชาบัญชี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยฝึกงานกับหน่วยงานภายนอก (สหกิจศึกษา) เพื่อเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เรียนสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นนักบัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร ด้านการลงทุน และสำนักงานบัญชีอิสระ
 
          สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศ และความต้องการของภาคธุรกิจ มุ่งสร้างภาวะผู้นำ  
ทักษะการบริหาร การเป็นผู้ประกอบการที่มีจริยธรรม สอดแทรกความรู้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสำคัญที่สุด บัณฑิตสามารถทำงานได้หลากหลาย และมีโอกาสก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นที่ปรึกษาทางการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
          สาขาวิชาการตลาด เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รู้จักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อแก้ปัญหา ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และศึกษาเรียนรู้จากธุรกิจจริง สามารถทำงานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ฝ่ายวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกระจายสินค้า ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานขาย ฝ่ายวิจัยตลาดและวิจัยธุรกิจ รวมถึงฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ
 
          สาขาวิชาการเงิน เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน การระดมเงินทุนในตลาดการเงิน การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การจัดการการเงินระหว่างประเทศ การจัดการสินเชื่อ โดยใช้ทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเชื่อ วิเคราะห์โครงการหรือค้าหลักทรัพย์ พนักงานธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนและที่ปรึกษาทางการเงิน

          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และเข้าใจแนวคิดด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ ศึกษาขั้นตอนและยุทธวิธีของธุรกิจนำเข้าและส่งออก ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานในธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก และทำงานในบริษัทข้ามชาติิ
         
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมที่ใช้งานในธุรกิจ การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล อาชีพสำหรับสาขาวิชานี้ ได้แก่ นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูล ระบบโปรแกรมสำหรับงานธุรกิจ เว็บไซต์และงานมัลติมีเดีย วางระบบเครือข่าย สอนและฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์์์

          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เทคนิควิธีการเชิงปริมาณสำหรับวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การวางแผนการผลิต ศึกษาการทำงานและต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม มีการฝึกงาน (สหกิจศึกษา)ที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติในสถานประกอบการจริง บัณฑิตในสาขาวิชานี้ สามารถทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิตบริหารสินค้าคงคลังและจัดซื้อ บริหารคุณภาพ วิจัยและปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน และอื่น ๆ
 
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานด้านการจัดซื้อ การวางแผนการผลิต การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า คลังสินค้า การขนส่ง เทคโนโลยีโลจิสติกส์ กฎหมายและการประกันภัย การควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น

          สาขาวิชาธุรกิจจีน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านบริหารธุรกิจจีน รู้จักคิดวิเคราะห์และมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจไทย-จีน ทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้วัฒนธรรมการทำธุรกิจจีนได้ จึงมีโอกาสการทำงานในธุรกิจหรืออาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับจีน

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ (เน้นธุรกิจจีน) จากเจ้าของภาษา
(อังกฤษและจีน) ทำให้สามารถทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนและบริษัทข้ามชาติได้้

ติดต่อสอบถาม
          คณะบริหารธุรกิจ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1179, 1514  โทรสาร 0-2312-6409  Website: http://ba.hcu.ac.th