HCU News

ม.หัวเฉียวฯ ลงนาม MOU กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณมนัส ประสงค์งาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลสรรหาและว่าจ้างบุคลากร บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในด้านการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ ตลอดจนติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา