HCU News

ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก. ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มฉก. ได้ใช้ความรู้จากการเรียนไปบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ และให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์