เรียนจีนง่าย ๆ กับ ม.หัวเฉียวฯ

TH | EN |

HCU News

ม.หัวเฉียวฯ จัดงานสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นำความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ได้สัมผัสโลกของการทำงาน เรียนรู้ ปรับตัวตามสถานการณ์ ที่สำคัญนายจ้างหรือผู้ประกอบการได้เห็นความสามารถของนักศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมคนที่มีคุณภาพก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ และในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และศูนย์สหกิจศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ ได้ร่วมจัดงานสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 7 ขึ้น