ตำแหน่งพนักงานขับรถ

หน้าที่และความรับผิดชอบ


      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย รถส่วนกลาง และรถประจำตำแหน่งตามที่ได้ รับมอบหมาย และดูแลรักษาสภาพรถเบื้องต้น
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ดูแล บำรุงรักษา สามารถ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

     ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือสาขาวิชาที่ใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่รับผิดชอบ
3. มีความขยันหมั่นเพียร