ตำแหน่งหัวหน้าแผนก (เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน / เจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ


    ปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการการเงินหรือนักวิชาการบัญชี ที่มีความรับผิดชอบสูง โดยได้รับ มอบหมายให้กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควรในฐานะเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินหรือเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญสูงกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อกำหนดแนวทาง และจัดทำแผนปฏิบัติ โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการการเงินหรือนักวิชาการบัญชี ที่เกี่ยวกับงานทางด้านการเงินและการบัญชี
2. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ได้แก่ งานติดต่อประสานงาน งานวางแผนและ มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา
    แนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และ แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

     ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ งานที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 3 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักวิชาการการเงินหรือนักวิชาการบัญชี
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน