ตำแหน่งนักวิชาการสารบรรณ

หน้าที่และความรับผิดชอบ


    ปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์เอกสารการลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารการจัดระบบ การจัดทำทะเบียนเอกสาร การทำลายเอกสาร การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงาน การกำหนดอักษรย่อของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณ แผนงาน การเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงาน การร่างหนังสือโต้ตอบ และ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     เป็นงานประจำที่ทำได้โดยอิสระ มีแนวปฏิบัติวางไว้อย่างกว้าง ๆ บางครั้งต้องเลือกวีธีการทำงาน หรือตัดสินใจเฉพาะหน้าที่ด้วยตนเองของ
หน่วยงาน ภายใต้คำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

     ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ทางด้านธุรการและการบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน