ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

หน้าที่และความรับผิดชอบ


    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานพัสดุ ภายใต้การกำกับตรวจสอบของหัวหน้าแผนก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานจัดทำเอง งานตรวจรับพัสดุ และตรวจรับการจ้าง งานเก็บรักษา งานเบิกจ่าย งานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ งานจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา เบิกจ่าย และพัสดุคงเหลือ งานรายงานข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบงาน
งานประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และผู้ใช้บริการ งานสำรวจตรวจนับพัสดุ ตามกำหนดเวลาหรือตามคำสั่ง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาอื่น
    ที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การจัดการ
    การโฆษณา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปกิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน