โครงการบริการวิชาการ “การอบรมความรู้และทักษะกายภาพบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพกายผู้สูงอายุเบื้องต้น รุ่นที่ 1

2019-09-23 10:28

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ Gerontology school มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย จัดโครงการบริการวิชาการ “การอบรมความรู้และทักษะกายภาพบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพกายผู้สูงอายุเบื้องต้น รุ่นที่ 1” ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพของตนเอง 2. เพื่อส่งเสริมผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 3. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจผู้สูงอายุให้มีความรู้ เครือข่ายความร่วมมือและความสามารถในการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้น 4. เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆจาก คณะกายภาพบำบัด และ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ