โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management; IPM) ครั้งที่ 20

DATE : 2018-06-15 08:00:00

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management; IPM) ครั้งที่ 20 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสิรวารี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรการอบรม หลักการของการจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (IPM) การจัดการหนู การจัดการแมลงสาบ การจัดการแมลงวัน แมลงกลางคืน และสัตว์ที่อาศัยแมลงเป็นอาหาร (จิ้งจกและมด) และอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลง ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท (กรณีมาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป คนละ 2,200.00 บาท) โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาบางนา-ตราด กม.18 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” เลขที่บัญชี 450-2-05411-8
*** หมายเหตุ มหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมอบรม คุณชยุตรา จันทร์งาม สำนักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
   โทรศัพท์ 0-2713-8116
   โทรสาร 0-2312-6237
   E-mail : pb.secretaryhcu@gmail.com