โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0

DATE : 2018-07-05 08:00:00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ