การประชุมวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล ด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ : การสร้างผลงานวิชาชีพที่เป็นสากล”

DATE : 2018-08-29 09:00:00

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ : การสร้างผลงานวิชาชีพที่เป็นสากล" วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ A โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยคลิกที่ QR Code และสามารถ Download ใบสมัครได้จาก Facebook : https://www.facebook.com/hcunurse หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2312-6300 ต่อ 1231 1232 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.