พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครั้งที่9

DATE : 2018-11-18 08:00:00

กำหนดการ
พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 9
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน  2561  เวลา  07.00 – 12.00 น.
................................................................................................................

เวลา  07.00 – 09.00 น.    -  นักเรียนรายงานตัวและตรวจหลักฐาน 
เวลา  07.30 - 09.20  น.   -  นักเรียนลงทะเบียนเข้างาน ครูและผู้ปกครองเข้าประจำที่นั่งในหอประชุม
                           -  ชมวีดิทัศน์แนะนำมูลนิธิป่อเต็กตี๊งและวีดิทัศน์แนะนำกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์  
เวลา  09.20 - 10.00  น.   -  พิธีกรกล่าวความเป็นมาของโครงการ  
                           -  ชมวีดิทัศน์สัมภาษณ์นักเรียน
เวลา  10.00 - 12.00  น.    -  ประธานในพิธีจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  (คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ)
                           - ประธานคณะทำงานพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู กตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวรายงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  แสงวิเชียร)
                           - ประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร (พิธีกรเริ่มขานชื่อนักเรียนตามลำดับ)
                           - ประธานในพิธี  คณะอนุกรรมการบริหาร กองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ฯ  ทายาท  และนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกัน
                           - ประธานในพิธีให้โอวาท

+++++++ นักเรียนที่เข้ารับรางวัลทุกคนต้องนำหลักฐานตามตัวอย่างด้านล่างมาด้วยนะจ๊ะ +++++++