โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน” ประจำปีการศึกษา 2561

DATE : 2018-11-09 08:30:00

กองแผนและพัฒนากำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้ได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบทางด้านการทำกิจกรรมคุณภาพ 7ส ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และกองกลาง โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ