โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

DATE : 2018-12-03 08:30:00

คณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ "การพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ" ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับพยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา วันที่ 3, 11, 18 ธันวาคม 2561 และ 7, 14 มกราคม 2562 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร