โครงการสัปดาห์วันรพี'60

DATE : 2017-08-07 08:00:00

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  เปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลาย และอธิบาย กฎกติกาการแข่งขัน
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลาย (ช่วงที่ ๑)
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง“ในหลวงรัชการที่ ๙ กับแนวพระราชดำริด้านกฎหมายไทย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. พักกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ประกาศผลทีมที่เข้ารอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลาย (ช่วงที่ ๒)
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ
                    พิธีมอบโล่ รางวัลและของที่ระลึกสำหรับผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย คณบดีคณะนิติศาสตร์
                      พิธีปิด

***ส่งแบบตอบรับภายใน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม