โครงการสัปดาห์วันรพี '62

DATE : 2019-09-05 08:30:00

กำหนดการสัปดาห์วันรพี’62

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562   
     
เวลา   08.00 -12.00 น. วางพวงมาลา ณ เนติบัณฑิตยสภา

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน  – วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562  ณ อาคารบรรณสารชั้น 1
     นิทรรศการ “สังคมไทยกับอาชญากรรมใกล้ตัว” และประวัติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562  ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม)
          บรรยายพิเศษ เรื่อง “หน้าที่ของพลเมืองกับการสร้างสังคมแห่งคุณธรรม” โดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562  ณ อาคารหอประชุม

เวลา 09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.30 น. พิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลายและอธิบาย กฎกติกาการแข่งขัน    
เวลา 10.30 – 12.00 น. แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงที่ 1)
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน
เวลา 13.00 - 15.30 น. ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ
  แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลาย (ช่วงที่ 2)
เวลา 15.30 - 16.00 น. ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ
  พิธีมอบโล่ รางวัลและของที่ระลึกสำหรับผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดย คณบดีคณะนิติศาสตร์
  พิธีปิด