สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้นำไทย - จีน รุ่นที่ 3 (วทจ.3)

DATE : 2019-09-16 08:00:00

สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้นำไทย - จีน รุ่นที่ 3 (วทจ.3)
สถาบันวิทยาการผู้นำไทย – จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

     พัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่ยั่งยืน ผ่านผู้นำไทย-จีนยุคใหม่ที่เข้าใจรากฐานจิตวิญญาณของจีน ที่สืบทอดกันมาเข้าใจทิศทางการพัฒนาประเทศจีน ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่สอดคล้องกันก้าวสู่ “จีนาภิวัฒน์” ที่ไทยต้องสามารถรับมือและก้าวให้ทัน เข้าถึงศูนย์กลางการบริหารประเทศของจีน ณ มหานครปักกิ่งและเข้าถึงจีนหลากหลายมิติอย่างลึกซึ้งผ่านคณาจารย์ชั้นนำของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง 

วัตถุประสงค์
   1. สร้างผู้นำยุคใหม่ไทย – จีน ที่มีวิสัยทัศน์สามารถนำพาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
   2. เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม ปรัชญาการทำธุรกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีน
   3. เพิ่มโอกาสและประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ไทย – จีนที่ยั่งยืน
   4. สร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจไทย - จีน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

กลุ่มสาระที่ 1 วัฒนธรรม คุณธรรม นำเศรษฐกิจไทย-จีน (Moral Integration Into Thai-Chinese Business Culture)

กลุ่มสาระที่ 2 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก เส้นทางสายไหมและเทคโนโลยีดิจิทัลของจีน (World Economic Trend, The Belt and Road Initiative and China Technology Digital) 

กลุ่มสาระที่ 3 กลยุทธ์ในการทำธุรกิจแบบจีน (Strategy of Chinese Business)

กลุ่มสาระที่ 4 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศจีนกับสังคมโลก (Economics, Social and Politics of China)
 

โครงสร้างการอบรมหลักสูตรผู้นำไทย - จีน (วทจ.)
   •  ฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจระดับสูงด้านวัฒนธรรมไทย- จีน
   •  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารที่มีประสบการณ์ 
   •  การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์และจัดทำรายงานวิชาการ
   •  การศึกษาดูงานภายในประเทศ เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และ ศึกษาดูงาน ณ นครปักกิ่ง

การอบรม 
   ทุกวันอังคาร เวลา 13.30-18.00 น. เริ่มเรียน วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563  ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ หรือเทียบเท่า

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ทาง www.hcu.ac.th/tcl
ชำระค่าธรรมเนียมและยืนยันการเข้าศึกษา วันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ทาง www.hcu.ac.th/tcl
รายงานตัวและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล และวัดตัวตัดเสื้อสูท วันที่ 20,23,24 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
   1. อายุ 45 – 65 ปี *(อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)
   2. เป็นผู้มีประสบการณ์ หรือมีความสนใจที่จะดำเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับจีน หรือสนใจส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน
   3. เป็นระดับผู้นำขององค์กร หรือเทียบเท่าในองค์กรธุรกิจ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นข้าราชการระดับ 9  ขึ้นไป หรือเป็นนักวิชาการด้านวัฒนธรรมจีน หรือภาษาจีน หรือจีนศึกษา 
   4. มีความสนใจในเศรษฐกิจ และธุรกิจไทย – จีนและการสร้างความสัมพันธ์
   5. เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและองค์กรด้วยกลยุทธ์ระดับสูง ด้านการพัฒนาผู้นำธุรกิจยุคใหม่ ไทย – จีน และการเชื่อมโยงสู่นานาชาติ
   6. เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าร่วมหลักสูตรสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรได้อย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนด
   7. เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นควรให้เข้าศึกษา

หลักฐานการสมัคร 
   1. สำเนาบัตรประชนชนหรือ บัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด 
   2. สำเนาหน้า Passport จำนวน 2 ชุด 
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด 
   4. ถ่ายรูปหน้าตรงฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
   5. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมรับน้อง วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
พิธีเปิดปฐมนิเทศหลักสูตร วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

ตัวอย่างใบสมัครพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลสมัคร Online โปรดเตรียมข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
(จัดเตรียมหลักฐานเป็น File .pdf sinv .jpg) ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการกรอกข้อมูลใบสมัคร Onlin

สมัครเรียน... คลิ๊ก