สัมมนาวิชาการ เรื่อง Disruptive Technology (ผู้บริหาร ด้านโลจิสติกส์ จะรับมืออย่างไร)

DATE : 2019-10-01 11:00:00

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(TIFFA) ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Disruptive Technology (ผู้บริหาร ด้านโลจิสติกส์ จะรับมืออย่างไร) ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 12.30 -16.30 น. ณ ห้อง 1-402 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น กำหนดการ 12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 - 14.30 น. การสนทนา ในหัวข้อ Disvuptive Technology (ผู้บริหาร ด้านโลจิสติกส์ จะรับมืออย่างไร) 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 - 16.00 น. การสนทนา (ต่อ) 16.00 - 16.30 น. ซักถาม/แลกเปลี่ยนพูดคุย และปิดการสัมมนา