Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2559

DATE : 2017-07-20 08:45:00

กำหนดการ
วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
ครั้งที่ 2/2559  วันพฤหัสบดีที่  20 กรกฎาคม 2560

    

08.45 - 09.00 น.
 

- ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   พร้อมกันบริเวณอาคารอำนวยการ 
  หน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

09.00 - 09.30 น. 


 

- กล่าวเปิดงานฯ โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติพร้อมมอบรางวัลต่างๆ  ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้
- มอบรางวัล 7ส ยอดเยี่ยม  จำนวน 4 รางวัล ได้แก่  คณะวิชา หน่วยงาน  นักศึกษา และแม่บ้านคนสวน
- มอบรางวัล Smart office  จำนวน 3 รางวัล  
- มอบรางวัลการประหยัดพลังงาน ( R2I ) จำนวน 3 รางวัล 

09.30 น. เป็นต้นไป

- บุคลากร นักศึกษา แยกย้ายทำความสะอาดคณะวิชา หน่วยงาน และซุ้มนักศึกษาของตนเอง

  

***************************************************************************

หมายเหตุ   :  ขอความร่วมมืออาจารย์และบุคลากรที่ร่วมงานสวมเสื้อยืดสีดำของมหาวิทยาลัย
           :  นักศึกษา การสวมชุดขึ้นอยู่กับคณะวิชาจะกำหนด