กฐินพระราชทาน ครั้งที่ 26

DATE : 2020-10-10 09:00:00

     กฐินพระราชทาน ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวาระที่โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ได้กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นกรรมการกฐินพระราชทาน และร่วมไปถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน