เปิดรับสมัคร รุ่น 4 หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.)

DATE : 2020-10-01 09:00:00

เปิดรับสมัคร
หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4
สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
“เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”

ระยะเวลาการศึกษาทุกวันอังคาร เวลา 14.00-18.30 น. 
ระหว่างที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส 

     หลักสูตรคุณภาพด้านจีนศึกษา ที่เน้นความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง พร้อมกับเข้าถึงจีนหลากมิติอย่างลึกซึ้ง เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นำยุคใหม่ไทย-จีน ที่มีวิสัยทัศน์สามารถนำพาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม ปรัชญาการทำธุรกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีน  เพิ่มโอกาสและประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ยั่งยืน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจไทย-จีน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โครงสร้างการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.)
    •  ฟังการบรรยายภายในประเทศ และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
    •  กิจกรรมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนและเรียนรู้
    •  การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ
    •  กิจกรรมสัมมนาวิชาการและจัดทำรายงานกลุ่ม
    •  กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

กำหนดการอบรม 
    •  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 โดยสมัครออนไลน์ที่ www.hcu.ac.th/tcl
    •  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17, 26, 27 พฤศจิกายน  1, 3 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.
    •  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยประกาศที่ www.hcu.ac.th/tcl
    •  ชำระค่าธรรมเนียมและยืนยันการเข้าศึกษา วันที่ 9-16 ธันวาคม 2563 ที่ www.hcu.ac.th/tcl
    •  รายงานตัวเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และวัดตัวตัดเสื้อสูทสถาบัน วันที่ 11-13 มกราคม 2564
    •  พิธีเปิด และปฐมนิเทศ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
    •  กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมรับน้อง วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564                         
    •  กิจกรรมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
    •  การศึกษาดูงานด้านการค้าและเศรษฐกิจจีนตอนใต้ เส้นทาง R3A (เชียงราย-บ่อเต็น-สิบสองปันนา-คุนหมิง) ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2564 (กิจกรรมเสริมตามความสมัครใจ)

เงื่อนไขการเข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษา
    •  ไม่เรียนซ้ำซ้อนกับหลักสูตรอื่น (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 13 กรกฎาคม 2564)
    •  เข้าร่วมการปฐมนิเทศหลักสูตร (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)
    •  เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และรับน้อง (วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564)
    •  มีเวลาเรียนและศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 75%
    •  จัดทำเอกสารวิชาการวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีนเป็นงานกลุ่ม
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
   1.  อายุ 45 – 65 ปี *(อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)
   2.  เป็นผู้มีประสบการณ์ หรือมีความสนใจที่จะดำเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับจีน หรือสนใจส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน
   3.  เป็นระดับผู้นำขององค์กร หรือเทียบเท่าในองค์กรธุรกิจ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเป็นนักวิชาการด้านวัฒนธรรมจีน หรือภาษาจีน หรือจีนศึกษา 
   4.  มีความสนใจในเศรษฐกิจ และธุรกิจไทย-จีนและการสร้างความสัมพันธ์
   5.  เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและองค์กรด้วยกลยุทธ์ระดับสูง ด้านการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ไทย-จีน และการเชื่อมโยงสู่นานาชาติ
   6.  เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าร่วมหลักสูตรสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรได้อย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนด
   7.  เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา
หลักฐานการสมัคร (แนบไฟล์ในระบบรับสมัคร Online และนำส่งเอกสารในวันสัมภาษณ์)
   1. สำเนาบัตรประชนชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
   2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาบัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปค (APEC) (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด 
   3.  ถ่ายรูปหน้าตรงฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
   4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
   5. หนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในปัจจุบัน 
        หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ (กรณีเป็นกรรมการบริษัท) 
        หรือ บัญชีผู้ถือหุ้น (อบจ.5) (กรณีไม่เป็นกรรมการบริษัท)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    •  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
    •  อัตรานี้รวม ค่าเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการโดยบริษัททัวร์ในการศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเมินค่าใช้จ่ายโดยบริษัททัวร์) รวมเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (หากในการเดินทางจริง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น)
    •  อัตรานี้ไม่รวม ค่าศึกษาดูงานเส้นทางการศึกษาดูงานด้านการค้าและเศรษฐกิจจีนตอนใต้ เส้นทาง R3A (เชียงราย-บ่อเต็น-สิบสองปันนา-คุนหมิง) ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมตามความสมัครใจ

ติดต่อสอบถาม : สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน 
    •  โทร. 090-220-9838  หรือ 02-312-6387 หรือ 02-312-6300 ต่อ 1546
    •  Line ID : tclhcu 
    •  e-mail : tclhcu2018@gmail.com

สมัครเรียน... คลิ๊ก