โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “ STEM Education เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ”

DATE : 2017-10-16 13:00:00

กำหนดการโครงการอบรมเชิงวิชาการ
เรื่อง "STEM Education เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

------------------------------------------------------------

เวลา

รายการ

วิทยากร

12.30 – 13.00  น.

ลงทะเบียน - กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

รองศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ประกอบผล

13.00 – 14.30 น.

การบรรยาย เรื่อง "STEM Education เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

14.30 – 14.45 น.

พัก – รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.

การบรรยาย เรื่อง "STEM Education เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

ประเด็นถาม - ตอบ