กิจกรรมบริการชุมชน (ศูนย์บรรณสารสนเทศ)

DATE : 2017-11-13 11:00:00

กิจกรรมจำหน่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพื่อนำเงินที่ได้ มอบให้กับสถานสงเคาระห์เด็กบ้านตะวันใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. - 13.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร