กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

DATE : 2018-02-02 07:30:00

     ด้วยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันอาทิตย์ที่  4  กุมภาพันธ์  2561 ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการของบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติ ดังนี้  
  1. บัณฑิตเข้าร่วมซ้อมและเข้าร่วมพิธี ตามกำหนดการดังนี้
    -  ซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
    -  ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
    -  พิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
  2. บัณฑิตต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ที่ขาดการฝึกซ้อมวันใดวันหนึ่ง มหาวิทยาลัยถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับปริญญาบัตรในวันพิธี
  3. บัณฑิต ต้องกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หากบัณฑิตท่านใดไม่เข้าไปกรอกข้อมูลจะทำให้ท่านเกิดข้อยุ่งยากในการเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย
  ขอให้บัณฑิต ศึกษาข้อปฏิบัติและข้อมูลตามเอกสารที่แนบมาด้วยโดยละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเตรียมตนเองเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 

กำหนดการ
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
****************************************************

วันซ้อมย่อย วันศุกร์ที่  2 กุมภาพันธ์  2561

เวลา 07.30 น.    

- บัณฑิตลงทะเบียนบริเวณด้านข้างหอประชุม

 08.30 น.    

- อธิการบดี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต

 09.00 น.    

- ชี้แจงการซ้อมย่อย ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ และการนัดหมาย

09.30 น.    

- ซ้อมกลุ่มย่อยแยกคณะวิชาตามสถานที่ที่คณะวิชากำหนดไว้

11.30 น.    

- พักกลางวัน

12.00 น.    

- บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารย์ประจำคณะ เพื่อตรวจเช็คชื่อและเรียงลำดับบัณฑิต

12.15 น.    

- อาจารย์ประจำคณะวิชายืนยันจำนวนและรายชื่อบัณฑิตกับทีมฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่กำหนด

12.30 น.    

- อาจารย์ประจำคณะวิชานำบัณฑิตเข้าสู่หอประชุม ตามลำดับ

13.30 น.    

- บัณฑิต พร้อมกันในหอประชุม

    

- ชมวีดีทัศน์และรับฟังคำชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการซ้อมและการรับปริญญาบัตร

13.40 น.    

- การฝึกซ้อมย่อยรวมกันทุกคณะวิชา พร้อมรับคู่มือการฝึกซ้อมและหนังสือที่ระลึก

17.30 น.    

- จองภาพถ่าย/รับชุดครุย

วันซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่  3 กุมภาพันธ์  2561

เวลา  07.45 น.    

- บัณฑิตถ่ายภาพหมู่  ณ ลานสวนลวดลาย  โดยควรมาถึงบริเวณถ่ายภาพก่อนเวลาในกำหนดการของแต่ละคณะวิชา

  (เวลาถ่ายภาพหมู่จะทราบในวันซ้อมย่อย)

10.45 น.    

- บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารย์ประจำคณะวิชาตามห้องที่กำหนดไว้

11.00 น.    

- บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารย์ประจำคณะวิชาตามห้องที่กำหนดไว้

11.15 น.    

- อาจารย์ประจำคณะวิชานำบัณฑิต เข้าสู่หอประชุมตามลำดับ

 12.30 น.    

- บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม

13.00 - 17.00 น.    

- การซ้อมใหญ่ตามกำหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร  วันอาทิตย์ที่  4 กุมภาพันธ์  2561

  เวลา  10.30 น.    

- บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารย์ประจำคณะวิชาตามห้องที่กำหนดไว้

 11.00 น.    

- อาจารย์ประจำคณะวิชายืนยันจำนวนและรายชื่อบัณฑิตกับทีมฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่กำหนด

11.15 น.    

- บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม/คณาจารย์และผู้มีเกียรติเข้าสู่หอประชุม

12.30 น.    

- บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม/คณาจารย์และผู้มีเกียรติเข้าสู่หอประชุม

12.50 น.    

- ตั้งแถวประธานและคณะผู้บริหารเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ห้องพิธีการ

13.00 น.    

- ประธานจุดเทียน - ธูป บูชาพระรัตนตรัย

 

- พิธีประสาทปริญญาบัตร 

 

- พิธีมอบรางวัลเรียนดี รางวัลเหียกวงเอี่ยม และรางวัลกาญจนาภิเษก

 

- บัณฑิตกล่าวคำปฏิญญา

 

- ประธานให้โอวาท/เพลงสรรเสริญพระบารมี/ประธานและคณะผู้บริหารออกจากห้องพิธีการ

 

- บัณฑิตออกจากห้องพิธีการตั้งแถวส่งประธานในพิธี

17.00 น.    

- เสร็จพิธี

 ข้อปฏิบัติและข้อมูลสำหรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต  
1. ในวันซ้อมย่อย ขอความร่วมมือบัณฑิตชายและหญิงแต่งกายสุภาพ
   สุภาพสตรี ให้ใส่กระโปรง ความยาวเสมอเข่า (ไม่ใส่กระโปรงสั้น กระโปรงยีนส์ ไม่ใส่เสื้อยืด ไม่สวมรองเท้าแตะ)
   สุภาพบุรุษ ให้ใส่กางเกงทรงสุภาพ และให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง (ไม่ใส่กางเกงยีนส์ ไม่ใส่เสื้อยืด  ไม่สวมรองเท้าแตะ)  
2. ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีการ  มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้
  การแต่งกาย  มหาบัณฑิตหญิง        
    - เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย กระโปรงสีกรมท่า ความยาวพอเหมาะระดับเข่า สวมครุยวิทยฐานะตามแบบของคณะที่สำเร็จการศึกษา
  มหาบัณฑิต/บัณฑิตชาย
    - เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีกรมท่า สวมสูทสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย สวมครุยวิทยฐานะ ตามแบบของคณะที่สำเร็จการศึกษา
  การแต่งกาย  บัณฑิตหญิง            
    - สวมชุดนักศึกษา กลัดกระดุมคอ ติดเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย กระโปรงสี กรมท่า ความยาวเสมอเข่า สวมครุยวิทยฐานะตามแบบของคณะที่สำเร็จการศึกษา      
  รองเท้า สุภาพสตรี            
    - สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำปิดหัว (คัทชู) ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ สูงไม่เกิน 2 นิ้ว
  รองเท้า สุภาพบุรุษ            
    - สวมรองเท้าสีดำหุ้มส้นไม่มีลวดลาย แบบไม่มีเชือกผูก และไม่มีโลหะ
  ทรงผม สุภาพสตรี            
    - สีผมและทรงผมสุภาพ ไม่ย้อมสี ไม่ไฮไลท์ ไม่ติดกากเพชร 
  ทรงผม สุภาพบุรุษ                  
    - สีผมและทรงผมสุภาพ  ไม่ไว้ผมยาว  ไม่ย้อมสี  ไม่ไฮไลท์
เครื่องประดับ ไม่อนุญาตให้สวมแหวน  สร้อยข้อมือ  ต่างหู  เข็มกลัดติดผม และอื่น ๆ นอกจาก นาฬิการูปทรงเรียบ สุภาพ ที่ข้อมือซ้ายเท่านั้น
คำแนะนำ :   ผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนอาจแต่งชุดเครื่องแบบปกติขาวแทนเครื่องแบบที่กำหนดได้ บัณฑิตที่รับราชการตำรวจ ทหาร ไม่ต้องนำหมวก และกระบี่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร  
3. บัณฑิตที่ได้สั่งจองชุดครุยไว้กับร้านสมฤทัย และได้ชำระเงินค่าจองชุดครุย   จำนวน  400 บาท พร้อมกับวัดตัวเรียบร้อยแล้ว     ขอให้ไปติดต่อรับชุดครุยได้ที่ร้านครุยสมฤทัย เลขที่ 47/3 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์     02-048-1015  มือถือ  081-313-2414 ได้ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น.)     โดยไม่มีวันหยุด
4. บัณฑิต ที่ยังไม่ได้สั่งจองชุดครุย ขอให้ติดต่อสั่งจองชุดครุยได้ที่ร้านครุยสมฤทัย ตามที่อยู่ในข้อ 3 เพื่อวัดตัว ซึ่งจะได้ชุดครุย     ที่เป็นสีของมหาวิทยาลัย   และสีประจำคณะวิชาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  (ค่าเช่า 400 บาท/หลัง + ค่ามัดจำ     1,300 บาท/หลัง รวม 1,700 บาท)
5. ศูนย์หนังสือ มฉก. มีชุดนักศึกษาและรองเท้าคัชชูชาย - หญิง จำหน่ายในราคาย่อมเยา
6. ในวันซ้อมย่อย ขอให้บัณฑิตเตรียมเงินเพื่อจองภาพถ่ายหมู่และภาพถ่ายขณะรับปริญญา ราคาตั้งแต่ 1,500 - 3,500 บาท    โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สั่งภาพ
7. สโมสรนักศึกษา ได้จัดทำซองพลาสติก ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำหรับใส่ปกปริญญาบัตร  ไว้จำหน่ายให้กับ    บัณฑิตในราคาซองละ 50 บาท ในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธี จำนวน 1,500 ซอง