โครงการ HCU Job Fair ประจำปีการศึกษา 2560

DATE : 2018-05-03 08:30:00

ขอเชิญนักศึกษาร่วมสม้ัครงานกับสถานประกอบการ ในโครงการ HCU Job Fair ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ