คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

 
  รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
อธิการบดี
 
 

 
  อาจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
ที่ปรึกษา อธิการบดี
 

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
รองอธิการบดี

รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
รองอธิการบดี
นายฉลอง แขวงอินทร์
รองอธิการบดี
 

อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

Dr.Jonathan Rante Carreon
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
ผศ.ดร.สุวรรณา เสมศรี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร.รัชดา พ่วงประสงค์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.นิก สุนทรธัย
รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นวลใย วัฒนกูล
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผศ.นิก สุนทรธัย 
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผศ.รัตนา  ทิมเมือง
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์
คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
นางวิมลพักตร์ นฤดลโชติ
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภัทรียา  จิตรกร
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา
อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
นายฉลอง แขวงอินทร์
รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
ผศ.นิก สุนทรธัย
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้จัดการศูนย์หนังสือ มฉก.
อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี
ผู้อำนวยการศูนย์แต้จิ๋ววิทยา
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
นายธวัช จัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ
รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนศึกษา
ผศ.ดร.นริศ  วศินานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา
นายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีน
ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร
ผู้จัดการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาเขตยศเส
   
อาจารย์ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน