คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

 
  รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
อธิการบดี
 

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
รองอธิการบดี

รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
รองอธิการบดี
นายฉลอง แขวงอินทร์
รองอธิการบดี

อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี

 

Dr.Jonathan Rante Carreon
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
ดร.สุวรรณา เสมศรี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
อาจารย์พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รศ. ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์
คณบดีคณะพยาบาศาสตร์
ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.นิก สุนทรธัย
รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นวลใย วัฒนกูล
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผศ.นิก สุนทรธัย 
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผศ.รัตนา  ทิมเมือง
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์
คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นางวิมลพักตร์ นฤดลโชติ
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภัทรียา  จิตรกร
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา
อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
นายฉลอง แขวงอินทร์
รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
นายธวัช จัตุรัส
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
ผศ.นิก สุนทรธัย
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้จัดการศูนย์หนังสือ มฉก.
นายธวัช จัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ