คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 


ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
นายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 
 


ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

 

ผศ.อำพน นะมาตร์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ศ.(พิเศษ) ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
กรรมการ

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ

รศ. ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
กรรมการดร.สุขุม นวพันธ์
กรรมการ
 

นายสัก  กอแสงเรือง
กรรมการ


นายไปรเทพ   ซอโสตถิกุล
กรรมการ


นายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ


นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร
กรรมการ

นายนิพนธ์ ลีละศิธร
กรรมการ

ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช  ทองโรจน์
กรรมการ

รศ.เภสัชกรหญิง อารีรัตน์ ลออปักษา
กรรมการ

รศ.ดร.พีระพนธ์  โสพัศสถิตย์
กรรมการ

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
กรรมการ

รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
กรรมการ


ดร. รุ้งเพชร สงวนพงษ์
กรรมการ