คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 


ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
นายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 
 


ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

 

ผศ.อำพน นะมาตร์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
กรรมการ

ศ.(พิเศษ) ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ

รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช
กรรมการ


ดร.สุขุม นวพันธ์
กรรมการ
 

นายกำสิน เสรฐภักดี
กรรมการ


นายสัก  กอแสงเรือง
กรรมการ


นายไปรเทพ   ซอโสตถิกุล
กรรมการ


นายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ

นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร
กรรมการ

ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช  ทองโรจน์
กรรมการ

รศ.เภสัชกรหญิง อารีรัตน์ ลออปักษา
กรรมการ

รศ.ดร.พีระพนธ์  โสพัศสถิตย์
กรรมการ

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
กรรมการ

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
กรรมการ

นางสาวเนาวรัตน์  พลอยทรัพย์
เลขานุการ