คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 


ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
ประธานกรรมการ

 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
ที่ปรึกษา

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
รองประธานกรรมการ

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
กรรมการ

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
กรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.สม  จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ

รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
กรรมการ

ผศ.ดร.สารสิน วีระผล
กรรมการ

อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี
กรรมการ


รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
กรรมการและเลขานุการ