คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

 


ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
ประธานกรรมการ

 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 


นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
และเลขาธิการ


นายสุวัฒน์ อัษฎาธร
กรรมการ
 

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ

นายธนา เสนาวัฒนกุล
กรรมการ

นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ


นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร
กรรมการ


นายวิชิต  ชินวงศ์วรกุล
กรรมการ

นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี
กรรมการ


นายนิพนธ์ ลีละศิธร
กรรมการ


นายนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา
กรรมการ


นายสุหัทย์  ไพรสานฑ์กุล 
กรรมการ


นายสัก กอแสงเรือง
กรรมการตรวจสอบ


นางศิริกุล  โอภาสวงศ์
กรรมการและเหรัญญิก


นางจินดา  บุญลาภทวีโชค
กรรมการและรองเหรัญญิก

 


นายจารุรัตน์  คุณัตถานนท์
กรรมการและรองเลขาธิการ