คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

 


ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
ประธานกรรมการ

 

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายกำสิน เสรฐภักดี
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายสุวัฒน์ อัษฎาธร
กรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ

นายธนา เสนาวัฒนกุล
กรรมการ

นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ

นางจินดา  บุญลาภทวีโชค
กรรมการ

นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร
กรรมการ

นายสัก กอแสงเรือง
กรรมการตรวจสอบ

นายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์
กรรมการและเหรัญญิก

นางศิริกุล  โอภาสวงศ์
กรรมการและรองเหรัญญิก

นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์
กรรมการและเลขาธิการ


นายจารุรัตน์  คุณัตถานนท์
กรรมการและรองเลขาธิการ


นายวิชิต  ชินวงศ์วรกุล
กรรมการ