ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. กอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์  admission.hcu.ac.th

2.  พิมใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร

3. ยื่นเอกสารการสมัคร

4. ดำเนินตามวันเวลาและสถานที่ที่ระบุในใบสมัคร