หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร 6 ปี

คณะเภสัชศาสตร์
คณะการแพทย์แผนจีน (ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 5-6 ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน รวมระยะเวลา 2 ปี)

หลักสูตร 4 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
คณะศิลปศาสตร์
          • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาต่างประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน)
          • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
          • สาขาวิชาการโรงแรม
          สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 (สำหรับชาวต่างชาติ)

คณะบริหารธุรกิจ
          • สาขาวิชาการบัญชี
          • สาขาวิชาการจัดการและเป็นผู้ประกอบการ
          • สาขาวิชาการตลาด
          • สาขาวิชาการเงิน
          • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
          • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
          • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
          • สาขาวิชาธุรกิจจีน (ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาต่อประเทศจีน ระยะเวลา 6 เดือน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          • สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
          • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
          • สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
          • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
          • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน (ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปี)
         • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
         • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ