คณะกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด (Faculty of Physical Therapy)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) Bachelor of Science (Physical Therapy)

มุ่งผลิตนักกายภาพบำบัด ผู้ทำหน้าที่ตรวจและวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากโครงสร้างร่างกาย ตลอดจน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในคนทุกวัย โดยมีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทางทฤษฏีและการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทางคลินิก ทั้งในห้องปฏิบัติการและจากการฝึกงานจริง นอกจากนี้ยังเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมให้นักศึกษาตามความถนัด เช่น กายภาพบำบัดในเด็กพิการ กายภาพบำบัดทางการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและความงาม

โอกาสในการทำงาน

- นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
- ธุรกิจส่วนตัว เปิดคลินิกกายภาพบำบัด
- นักกายภาพบำบัด ในสถานออกกำลังกาย สถานเสริม ความงาม หรือประจำทีมกีฬา

ติดต่อสอบถาม

คณะกายภาพบำบัด ชั้น 4 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1162, 1172     โทรสาร 02-3126413
Website: http://pt.hcu.ac.th
E-mail: pthcu.org@gmail.com