คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
- สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นการศึกษาที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีบนพื้นฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการทำงานจริง
โอกาสในการทำงาน
- โปรแกรมเมอร์ วิศวกรซอฟท์แวร์ วิศวกรระบบ
- นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือนักออกแบบกราฟิก
- นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูล
- นักพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์ไร้สาย
- ครู อาจารย์ ผู้ฝึกอบรม หรือธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยาพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อนำจุลินทรีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม
โอกาสในการทำงาน
- ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ และนักจุลชีววิทยาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง
- นักวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในหน่วยงานภาครัฐ
- เจ้าของธุรกิจผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ เช่น แหนม โยเกิร์ต ไวน์ช
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งเน้นความรู้ในศาสตร์ที่ครอบคลุมเกือบทุกด้านของพื้นฐานวิชาทางด้านการแพทย์และแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์
โอกาสในการทำงาน
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ในหน่วยงานต่าง ๆ
- ครู อาจารย์
- พนักงานหน่วยงานเอกชนด้านธุรกิจการแพทย์
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
โอกาสในการทำงาน
- นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
- นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
- เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตหรือฝ่ายควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมแช่แข็ง
ติดต่อสอบถาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1108
โทรสาร 02-3126458
Website: http://sci.hcu.ac.th
E-mail: sciencehcu@gmail.com