คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)
      - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
      - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science)
      - สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นการศึกษาที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีบนพื้นฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการทำงานจริง
โอกาสในการทำงาน
- โปรแกรมเมอร์ วิศวกรซอฟท์แวร์ วิศวกรระบบ
- นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือนักออกแบบกราฟิก
- นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูล
- นักพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์ไร้สาย
- ครู อาจารย์ ผู้ฝึกอบรม หรือธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งเน้นความรู้ในศาสตร์ที่ครอบคลุมเกือบทุกด้านของพื้นฐานวิชาทางด้านการแพทย์และแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์
โอกาสในการทำงาน
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ในหน่วยงานต่าง ๆ
- ครู อาจารย์
- พนักงานหน่วยงานเอกชนด้านธุรกิจการแพทย์
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์
ติดต่อสอบถาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1108
โทรสาร 02-3126458
Website: http://sci.hcu.ac.th
E-mail: sciencehcu@gmail.com