คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Faculty of Public and Environmental Health)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)

- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Community Public Health)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)

- สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล (Hospital Management)
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

• สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรระดับปริญญาตรีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนด้านการจัดการโรงพยาบาล เน้นการบริหารจัดการโรงพยาบาลและสาธารณสุข

โอกาสในการทำงาน

- โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
- งานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งานเวชระเบียนและการให้รหัสโรค
- องค์กรด้านสุขภาพ เช่น สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันสุขภาพ บริษัทขายเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

• สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รองรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข

โอกาสในการทำงาน

- นักวิชาการสุขาภิบาล หรือนักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรือนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

• สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะกฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการทุกประเภทที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 

โอกาสในการทำงาน

-  นักวิชาการสาธารณสุข
-  นักอาชีวอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ติดต่อสอบถาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1636    
โทรสาร 02-3126237
Website:  https://pb.hcu.ac.th/
E-mail: pb.secretaryhcu@gmail.com