คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม(Faculty of Social Work and Social Welfare)

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ด้านครอบครัวและเด็ก (Child and Family Social Work)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์การแพทย์ (Medical Social Work)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย (Social Work for Disasters)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์กระบวนการยุติธรรม (Social Work for Judicial Process) 

เปิดดำเนินการระดับคณะวิชาเป็นสถาบันที่ 2 และเป็นคณะ 1 ใน 2 ของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกและมีการพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 25 ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมมากกว่า 2,500 คน ที่สำคัญหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในเชิงปฏิบัติ วิชาการ และความสามารถมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคน สังคมและระบบสวัสดิการ

โอกาสในการทำงาน

- นักสังคมสงเคราะห์หรือที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชน
- องค์กรพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
- องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือเด็ก เช่น UNICEF, UNHCR, UNDP เป็นต้น
- องค์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ ไม่ตํ่ากว่า 3,000 องค์กร
- การประกอบอาชีพอิสระ เช่น กิจการการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก และสถาบันส่งเสริมครอบครัวต่าง ๆ

ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ชั้น 3 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1177     โทรสาร 02-3126418
Website: http://swhcu.net
E-mail: social.hcu@gmail.com