คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)

สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)

สาขาวิชาจัดการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (Program in Management and Entrepreneurship)
- สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern International Business Management)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม(Industrial Management and Innovation)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
- สาขาวิชาธุรกิจจีน (Chinese Business)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration, International Program)

English Program
- Chinese Program

โอกาสในการทำงาน
สาขาวิชาการบัญชี สามารถเป็นนักบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีอนุญาต ที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร ด้านการลงทุน และสำนักงานบัญชีอิสระ
สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ สามารถทำงานได้หลากหลาย มีโอกาสก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาทางธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
สาขาวิชาการตลาด สามารถทำงานในฝ่ายวางแผนบริหาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ กระจายสินค้า ลูกค้าสัมพันธ์ บริหารงานขาย ฝ่ายวิจัยตลาดและวิจัยธุรกิจ รวมถึงฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ สามารถทำงานในธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก และทำงานในบริษัทข้ามชาติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถทำงานเป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูล ระบบโปรแกรมสำหรับงาน ธุรกิจเว็บไซต์และงานมัลติมีเดีย วางระบบเครือข่าย สอนและฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม สามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต บริหารสินค้าคงคลังและจัดซื้อ บริหารคุณภาพ วิจัย และปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ฯลฯ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทำงานด้านการจัดซื้อ การวางแผน การผลิต การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า คลังสินค้า การขนส่ง เทคโนโลยี โลจิสติกส์ กฎหมายและการประกันภัย การควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
สาขาวิชาธุรกิจจีน สามารถทำธุรกิจ หรืออาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับจีน ชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาต่อในประเทศจีนระยะเวลา 6 เดือน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถทำงานในองค์กรภาครัฐ เอกชน และบริษัทข้ามชาติ

ติดต่อสอบถาม

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1179, 1514     
โทรสาร 02-3126409
Website:  http://bahcu.com 
E-mail: ba.faculty.hcu@gmail.com