คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน (Faculty of Chinese Language and Culture)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)

- สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Language)
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture)

เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ตลอดจนเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีน โดยจะได้ไปเรียนที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในชั้นปีการศึกษาที่ 3

ชั้นปีที่ 1 เน้นการศึกษาพื้นฐานในวิชาต่าง ๆ เช่น การเสริมทักษะภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีน การฟัง – พูด การสนทนา การอ่าน พร้อมทั้งเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาทั่วไปอื่น ๆชั้นปีที่ 2 เรียนรู้ทักษะภาษาจีนด้านต่าง ๆ ในระดับสูงขึ้น ทั้งไวยากรณ์ ตัวอักษร ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ไท้เก๊ก)
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเน้นทักษะเฉพาะด้าน ทั้งด้านการเขียน การสื่อสารมวลชน บทความร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาจีน ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และภาษาจีนโบราณประยุกต์
ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะเน้นการเรียนวิชาที่เลือกเป็นวิชาเอกเลือกและเอกบังคับตามความสนใจทั้งทางด้านภาษาจีนและจีนศึกษา เช่น ความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีน การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน เป็นต้น รวมถึงดำเนินการฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ตามแผนการเรียนที่ทางคณะกำหนดไว้

โอกาสในการทำงาน

- ล่ามภาษาไทย-จีน ทั้งภาครัฐและเอกชน
- เจ้าหน้าที่สถานทูต พนักงานสายการบิน บริษัทท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เลขานุการ ครู อาจารย์ ธุรกิจโรงแรม หรือหนังสือพิมพ์จีน เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1477, 1478, 1479     โทรสาร 02-3126295
Website: http://clc.hcu.ac.th 
E-mail: chinesehcu@gmail.com