คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmaceutical Sciences)

• หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)

คณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย มีคุณภาพระดับสากล ส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้และใฝ่ศึกษา รอบรู้เรื่องยาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตยา ติดตามและแนะนำการใช้ยา บริหารและจ่ายยา เมื่อจบไปแล้วสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในห้อง Lab และในโรงพยาบาล สามารถให้บริการในสายวิชาชีพเภสัชกรรมและสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมที่ดีต่อสังคม

โอกาสในการทำงาน

- เภสัชกรในร้านยาและโรงพยาบาล
- ทำงานด้านวิจัยฤทธิ์ยาทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์
- อุตสาหกรรมการผลิตยา เครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- ฝ่ายควบคุมคุณภาพ พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
- ประกอบธุรกิจยา การบริหารธุรกิจยาและสาธารณสุข

ติดต่อสอบถาม

คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1215     
โทรสาร 02-3126416
Website:  http://pharmacy.hcu.ac.th
E-mail: pharmacy.huachiew@gmail.com