คณะการแพทย์แผนจีน

คณะการแพทย์แผนจีน (Faculty of Chinese Medicine)

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)

แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เห็นผลการรักษาได้รวดเร็วมีผลข้างเคียงน้อย สามารถรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง ราคาไม่แพง หลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนจีน ได้ถูกบันทึกและพัฒนาสืบต่อมานานกว่า 5,000 ปี และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แพทย์จากทั่วโลก และคนทั่วไป ในฐานะการแพทย์แบบองค์รวมในระบบสุขภาพของโลก

ในปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันการแพทย์แผนจีนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ก่อตั้ง “คณะการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย”

โอกาสในการทำงาน

- แพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
- ธุรกิจส่วนตัว เช่น คลินิกการแพทย์แผนจีน
- ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สปา ศูนย์สุขภาพ

ติดต่อสอบถาม

คณะการแพทย์แผนจีน ชั้น 3 อาคารตังจิว อัคคพงษ์กุล
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1108     
โทรสาร 02-3126479
Website: http://cmed.hcu.ac.th
E-mail: facofcm@hcu.ac.th