คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)

พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพให้บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน เนื่องจากสุขภาพของมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของคุณภาพประชากร จึงมีวิธีการเรียนการสอนหลากหลายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริงในโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรที่เปิดสอนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงาน ก.พ. และสภาการพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กรทางกฎหมายของวิชาชีพการพยาบาล

โอกาสในการทำงาน

- พยาบาลในภาครัฐและภาคเอกชนในโรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชน
- ธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดสถานพยาบาลด้วย
- ใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ เฝ้าไข้พิเศษ
- สามารถประกอบอาชีพพยาบาลในต่างประเทศได้

ติดต่อสอบถาม

คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ 1
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1231     
โทรสาร 02-3126230
Website:  http://nurse.hcu.ac.th
E-mail: secretary.nurse@gmail.com