คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์  (Faculty of Medical Technology)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology)

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฏีในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  วิจัยและฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล ทั้งด้านเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา ปรสิตวิทยา และธนาคารโลหิต รวมทั้งสามารถบริหารงานห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพสำหรับการวินิจฉัย รักษาโรค ป้องกันและควบคุมโรค

โอกาสในการทำงาน

- นักเทคนิคการแพทย์ ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ วิจัย ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยโรค การติดตามผลการรักษา การพยากรณ์โรค การป้องกันโรคและการประเมินสุขภาพ
- ประกอบอาชีพในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย ศูนย์แล็บ ทั้งภาครัฐและเอกชน และนํ้ายาทางการแพทย์

ติดต่อสอบถาม

คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1221     โทรสาร 02-3126414
Website:  http://medtech.hcu.ac.th
E-mail: medtech.hcu@gmail.com