คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

 
  รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ
อธิการบดี
 
รศ.ดร.จันทรา  ชัยพานิช
รองอธิการบดี
รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
รองอธิการบดี
นายฉลอง แขวงอินทร์
รองอธิการบดี
อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
คณบดีคณะพยาบาศาสตร์
ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต
รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.นิก สุนทรธัย
รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นวลใย วัฒนกูล
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย 
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  ทิมเมือง
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
รักษาการคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์
คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวเนาวรัตน์ พลอยทรัพย์
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภัทรียา  จิตรกร
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา
อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
นายฉลอง แขวงอินทร์
รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
นายธวัช จัตุรัส
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
ผศ.นิก สุนทรธัย
ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
นางสาวบรินดา วิริยะเสนา
ผู้จัดการศูนย์หนังสือ มฉก.
นายธวัช จัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ

 


Create AccountLog In Your Account