ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การแต่งตั้งคณาจารย์และการพ้นตำแหน่งคณาจารย์ พ.ศ.2548