ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การสอบสวนอธิการบดีและคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551