ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การสอบสวนอธิการบดีและคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552