ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การสอบสวนอธิการบดีและคณาจารย์ พ.ศ.2549