ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการจัดระบบการบริหารงานภายใน พ.ศ. 2548